CONDITII DE INTERNARE

Documente necesare :

1. Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist

2. Dovada calităţii de asigurat :

· Angajaţi – Adeverinţa de la locul de muncă din care să reiasă că unitatea angajatoare are achitate la zi asigurările sociale de sănătate
· Pensionari – Cuponul de pensie din ultima lună (original sau xerocopie).
· Şomeri – Adeverinţa de şomaj sau xerocopie după carnetul de şomaj
· Persoane fără venit – Chitanţa de la Casa de asigurări de sănătate privind plata asigurării medicale, dovada de coasigurat sau adeverinţa de la Primaria de care aparţine, în cazul beneficiarilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
· Copii sub 18 ani – xerocopie dupa certificatul de naştere (pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate
· Elevi şi studenţi cu vârsta cuprinsă între 18-26 de ani – Adeverinţa emisă de unitatea de învăţământ pe care o frecventează.

· Pensionari – Cuponul de pensie din ultima lună (original sau xerocopie).
· Şomeri – Adeverinţa de şomaj sau xerocopie după carnetul de şomaj
· Persoane fără venit – Chitanţa de la Casa de asigurări de sănătate privind plata asigurării medicale, dovada de coasigurat sau adeverinţa de la Primaria de care aparţine, în cazul beneficiarilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
· Copii sub 18 ani – xerocopie dupa certificatul de naştere (pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate
· Elevi şi studenţi cu vârsta cuprinsă între 18-26 de ani – Adeverinţa emisă de unitatea de învăţământ pe care o frecventează.

3. Buletinul sau cartea de identitate

PERSOANELE SUSPECTE DE TUBERCULOZA SI URGENTELE SE POT PREZENTA FARA BILET DE TRIMITERE SAU DOCUMENTE CARE SA ATESTE CALITATEA DE ASIGURAT.

EXTERNAREA

Medicul curant ia decizia externării, după evaluarea stării de sănătate a pacientului. În situaţia în care se impune transportul pacientului cu ambulanţa proprie, pacientul fiind încadrat în criteriile de eligibilitate stabilite, se întocmeşte cererea de transport şi se transmite la secretariatul spitalului.

Medicul informează pacientul cu privire la indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru urmatoarea perioadă (determinată conform diagnosticului), precum şi privind îngrijirea la domiciliu şi furnizorii de îngrijiri la domiciliu.

Documente care se elibereaza pacientului :
· Biletul de externare
· Bilet trimitere, în cazul în care pacientul externat trebuie monitorizat.
· Reţetă compensată/gratuită după caz, sau
· Scrisoarea medicală către medicul de familie sau medicul de specialitate din ambulatoriu
· Concediul medical pentru perioada internării şi, dacă e cazul, la externare.

Criterii de internare

Asistenţa medicală spitalicească se acordă în regim de:
a) spitalizare continuă;
b) spitalizare de zi.
Asistenţa medicală spitalicească se asigură cu respectarea următoarelor criterii de internare:
a)naştere;
b) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
c) boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare;
d) tratamentul bolnavilor psihic prevăzuţi la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital;
e) diagnosticul şi tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu.
ART. 63 – alin. (2)
În unităţile sanitare autorizate de Ministerul Sănătăţii, inclusiv în centrele de sănătate multifuncţionale cu personalitate juridică, se pot acorda servicii medicale de tip spitalicesc – spitalizare de zi pentru asiguraţii care nu necesită internare continuă, suportate din fondurile aferente asistenţei medicale spitaliceşti, prin tarif pe serviciu medical şi/sau tarif pe caz rezolvat, stabilit prin norme şi în condiţiile prevăzute în norme.
ART. 64 – alin. (1),(2),(3)
(1) Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza biletului de internare eliberat de medicul de familie, medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare, medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi de medicii de medicina muncii. Casele de asigurări de sănătate încheie convenţii cu unităţile medico-sociale, cu spitalele pentru dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi cu cabinetele de medicina muncii organizate conform prevederilor legale în vigoare, în vederea recunoaşterii biletelor de internare eliberate de către medicii care îşi desfăşoară activitatea în aceste unităţi.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) urgenţele medico-chirurgicale şi bolile cu potential endemo-epidemic, care necesită izolare şi tratament, şi internările obligatorii pentru bolnavii psihic prevăzuţi la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, cele dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau al urmăririi penale, internările pentru persoanele private de libertate pentru care instant de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, cazurile care au recomandare de internare într-un spital de la medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum şi transferul intraspitalicesc în situaţia în care se schimbă tipul de îngrijire şi transferul interspitalicesc.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) situaţiile în care pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Elveţia beneficiază de servicii medicale spitaliceşti programate şi acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Elveţia, respectiv de servicii medicale spitaliceşti acordate pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele member ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia, precum şi serviciile medicale spitaliceşti pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României.
ART. 67 – alin. (2)

SECTIUNEA A 8-A – Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

ART. 61 – alin. (3)

ART. 61 – alin. (4)

În situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acordă serviciile medicale de urgenţă necesare, având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să externeze pacientul dacă starea de sănătate a acestuia nu mai reprezintă urgenţă. La solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de către acesta. Spitalul are obligaţia de a anunţa casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract de furnizare de servicii medicale despre internarea acestor pacienţi, lunar, printr-un centralizator separat, cu justificarea medicală a internării de urgenţă. În această situaţie, casele de asigurări de sănătate decontează spitalului contravaloarea serviciilor medicale în condiţiile stabilite prin norme.

 

 

              Trecem greul împreună

 

Asociația Respir își propune să susțină necondiționat, sistematic și unitar activitatea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov în vederea îmbunătățirii stării de sănătate a comunității din regiunea pe care o deservește.

 

cont IBAN RO79RNCB0581165872400001

Formular 230 –  REDIRECTIONEAZA din impozit!

Locatiile noastre

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brasov

Aleea Dealul Spirii, 12, Brasov, Romania

Tel.: 0268477263, 0268477011

Fax: 0372870370

Pavilion Mârzescu

Sectia Pneumologie I Adulti  – 0723148760

Sectia Clinica Pneumologie II Adulti – 0723148761

Programări evaluare sindrom postCovid-19

la telefon 0723640693 între orele 8 – 10

Structuri Boli Infecțioase

Mihai Viteazu, 9, Brașov, România

Programări: telefon 0268422474

Dispensar TB Brasov

Sitei, 17, Brasov, Romania

Programari consultatii la tel. 0268413081:

luni, miercuri și vineri între orele 13- 14,30

Laborator Analize Medicale

Sitei, 17, Brasov, Romania

Tel.: 0268477467

Ambulatoriul integrat al spitalului

Sitei, 17, Brasov, Romania

Programari consultatii pneumologie la tel. 0268410882:

luni, miercuri, vineri orele: 13 – 14,30

Programari consultatii cardiologie la tel. 0734953579:

luni, miercuri orele 13.30 – 14.30

marți, joi, vineri orele 10.00 – 12.00

Dispensar TB Sacele 

Sacele, Episcop Popeea, 20

Activitate suspendata temporar

Mulțumim!

ANGELINI PHARMACEUTICALS ROMÂNIA

APEMIN ZIZIN

ASOCIAȚIA CLUBURILOR LIONS

ASOCIAȚIA DIACONIA

ASOCIAȚIA KASPER DANIELA

ASOCIAȚIA MAGIC CAMP

ASOCIAȚIA SERGIANA GRUP

ASOCIAȚIA SFÂNTUL IERARH LUCA AL CRIMEEI

AUTOMOBILE BAVARIA

BCR

BRANDVISER PROMO SRL

CALCEDONIA SERV SRL

CARREFOUR ROMÂNIA

CASTROL

CATRINA MARIA

CHEILE GRĂDIȘTEI SRL

CHIESI ROMÂNIA SRL

COMPANIA APA BRAȘOV

CONDMAG SA

DACIA PLANT

DRY CLEANING SERVICES SRL

EMIGAB SRL

FAMILIA S. – PACIENȚI

FUNDAȚIA COMUNITARĂ BRAȘOV

FUNDATIA KRONOSPAN FOUNDATION

HOSPICE CASA SPERANȚEI

IL SOLE SRL

IMSAT CUADRIPOL

INACO

INALCO SRL

INNOVATE INFORMATIONAL TECHNOLOGY SRL

KRONSTADT GROUP COSMOPOLIT

KRONSTADT STERNEN

MAURER IMOBILIARE SA

MEDISAN COM SRL

M&M EXPRESS

OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV

OURSSON APPLIANNCE SRL

PREMIUM AEROTEC SRL

RADIO BRAȘOV

RENT A-Z SRL

ROTARACT KRONSTADT

SARA SRL

SCANEXPERT SRL

SELGROS

SRM MEDICAL

SUN WAVE PHARMA

SZITAS CSABA

TOTAL IMPACT

ȚIRIAC GROUP

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAȘOV

Formular de contact

Prin accesarea acestui formular vom prelucra următoarele date cu caracter personal (nume, prenume, adresa de e-mail și număr de telefon) Scop: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră Temei: Interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde rezonabil. Durata de stocare: 12 luni după care vor fi șterse automat din mediile de stocare În situația în care nu furnizați aceste date, nu ne veți putea contacta și nu vă vom putea furniza informațiile solicitate.