DREPTURI PACIENȚI

(Extras din Regulamentul Intern al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov)
 •  pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare;
 • pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza;
 • pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate;
 • pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării;
 • pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic;
 • pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă;
 • pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării;
 • consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;
 • toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia;
 • informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres;
 • în cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie;
 • pacientul are acces la datele medicale personale;
 • dreptul pacientului la informaţia medicală;
 • pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului;
 • dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului;
 • drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale;
 • în situaţia în care pacientul asigurat, pe perioada internării în spital, în baza unor documente medicale întocmite de medicul curant din secţia în care acesta este internat şi avizate de şeful de secţie şi managerul spitalului, suportă cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice la care ar fi fost îndreptăţit fără contribuţie personală, în condiţiile contractului cadru, spitalul rambursează contravaloarea acestor cheltuieli la cererea asiguratului;
 • informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare;
 • pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat în spital fără consimţământul său scris, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale;
 • prin excepţie de la programul de vizită, în cazul pacienţilor în stare terminală, cu excepţia celor internaţi în secţiile/compartimentele ATI, aparţinătorii au dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de oră. În măsura în care condiţiile din secţie/compartiment permit acest lucru, se poate asigura prezenţa permanentă lângă pacient a unui aparţinător, cu acordul medicului curant. În măsura în care condiţiile din secţie/compartiment nu permit accesul permanent, se va asigura accesul într-un spaţiu de aşteptare, în apropierea secţiei/compartimentului;
 • în cazul pacienţilor internaţi care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, pe oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară, cu excepţia secţiilor/compartimentelor ATI, accesul unui însoţitor poate fi permanent, cu respectarea măsurilor interne de prevenire a transmiterii infecţiilor şi cu acordul şefului de secţie/coordonatorului de compartiment.

OBLIGAȚII PACIENȚI

(Extras din Regulamentul Intern al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov)
 • pacientul va sta internat în spital pe toată durata necesară recomandată de medicul curant, nefiind permisă părăsirea spitalului pe durata internării;
 • este interzisă învoirea pacienţilor internaţi în secţiile cu paturi din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Braşov, pe perioada spitalizării. Sunt exceptate situaţiile considerate de către medicul curant ca fiind excepţionale, cazuri în care pacienţii pot fi învoiţi pe baza biletului de voie. Învoirile nu pot depăşi perioada cuprinsă între două tratamente succesive;
 • în cazul plecării din spital fără bilet de voie, pacienţii vor fi externaţi înainte de termen, fără a se pune în pericol viaţa acestora;
 • pacientul va păstra integritatea bunurilor din patrimoniul spitalului; în cazul constatării deteriorării sau lipsei unor bunuri/obiecte, se va obliga să plătească contravaloarea lor;
 • pacientul va păstra curăţenia în incinta spitalului (în salon, pe coridoare, la grupurile sanitare, în curte);
 • pacientul nu va consuma şi nu va introduce în spital alcool sau droguri;
 • pacientul nu va fuma în incinta spitalului şi nu va introduce în spital produse din tutun;
 • pacientul are obligația de a avea un comportament civilizat, pe tot parcursul internării, în relația cu personalul medico-sanitar, în caz contrar riscând să fie externat sau se va anunța secția de poliție arondată pentru aplicarea unei amenzi contravenționale pentru tulburarea liniștii publice;
 • pacientul va accepta să ia medicamentele în prezenţa unui cadru medical pe toată durata internării, conform prescripţiilor medicului curant şi va respecta programul de administrare;
 • pacientul va coopera la efectuarea procedeelor de diagnostic, investigații, tratament;
 • pacientul va respecta circuitele funcţionale ale secţiei şi ale spitalului, astfel încât să nu transmită boala şi altor pacienţi şi nici să nu se contamineze cu infecţii pe perioada internării;
 • pacientul va respecta programul secţiei în care este internat (de investigaţii, de tratament, de vizită);
 • în cazul în care va încălca Regulamentul Intern al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Braşov, pacientul va fi externat.
 • ţinuta obligatorie în spital pe perioada internării este pijamaua/cămaşa de noapte, papuci de casă, halat, după caz;
 • efectele personale sunt păstrate în garderobă, iar obiectele personale de valoare și banii pacienților sunt păstrați în locuri special amenajate;
 • Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Braşov nu răspunde de obiectele de valoare și banii lăsați în salon;
 • ,, predarea fără întârziere a hainelor şi încălţămintei de stradă la garderoba Spitalului sau aparținătorului care îl însoțește, îmbrăcarea și purtarea echipamentului de spital (pijama, halat și papuci de casă) pe toată durata internării și numai în interiorul instituției; pot fi păstrate în salon numai articole de lenjerie intimă și produse de igienă personală; este interzisă depozitarea bagajelor în saloane, cu excepția celor care pot fi depozitate în mobilierul specific din salon;
 • informarea imediată a medicului curant/asistentei de salon în legătură cu orice modificare apărută în evoluţia stării sale de sănătate și/sau cu privire la orice manifestare sau reacţie la tratamentul şi medicamentele prescrise;
 • este permisă păstrarea alimentelor doar în frigiderul salonului/secției, pentru maxim 3 zile;
 • este interzis ca pacienții să intervină la instalaţiile sanitare, electrice, gaz, etc.;
 • orice incident apărut pe durata internării se semnalează personalului medical în momentul producerii lui;
 • trebuie respectate regulile de igienă corporală și vestimentară, respectiv spălare obligatorie pe mâini la intrarea în salon, după folosirea toaletei și înainte de masă, precum și igiena personală regulată;
 • respectarea regimului alimentar indicat de medic;
 • păstrarea integrităţii mobilierului şi a bunurilor din dotarea Spitalului;
 • respectarea programului de servire a mesei;
 • respectarea ordinii şi liniştii, în special a programului de linişte între orele 21.30-06.30, precum și efectuarea convorbirilor telefonice și vizionarea programelor TV fără a deranja ceilalţi pacienţi; manifestarea unei atitudini civilizate faţă de personalul medical şi de îngrijire, precum şi faţă de ceilalţi pacienţi;
 • restituirea la garderoba Spitalului a echipamentului primit la internare.
  (Extras din Regulamentul de salon adulți al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov)

   

  Drepturile şi obligaţiile pacienţilor

  LEGEA nr.46 din 21 ianuarie 2003,
  Legea drepturilor pacientului
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale
  Art. 1. – În sensul prezentei legi:
  a) prin pacient se înţelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate;
  b) prin discriminare se înţelege distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale;
  c) prin îngrijiri de sănătate se înţelege serviciile medicale, serviciile comunitare şi serviciile conexe actului medical;
  d) prin intervenţie medicală se înţelege orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;
  e) prin îngrijiri terminale se înţelege îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibilă îmbunătăţirea prognozei fatale a stării de boală, precum şi îngrijirile acordate în apropierea decesului.
  Art. 2. – Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.
  Art. 3. – Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.

  CAPITOLUL II
  Dreptul pacientului la informaţia medicală

  Art. 4. – Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.
  Art. 5. – (1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
  (2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
  Art. 6. – Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.
  Art. 7. – Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.
  Art. 8. – Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
  Art. 9. – Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
  Art. 10. – Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.
  Art. 11. – Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.
  Art. 12. – Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
  CAPITOLUL III
  Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală

  Art. 13. – Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
  Art. 14. – Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia.
  Art. 15. – În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
  Art. 16. – În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere.
  Art. 17. – (1) În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.
  (2) Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din 2 medici pentru pacienţii din ambulator.
  Art. 18. – Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
  Art. 19. – Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului.
  Art. 20. – Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.

  CAPITOLUL IV
  Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului

  Art. 21. – Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
  Art. 22. – Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
  Art. 23. – În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.
  Art. 24. – Pacientul are acces la datele medicale personale.
  Art. 25. – (1) Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.
  (2) Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

  LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006
  privind reforma în domeniul sănătăţii

  Art. 218.
  (2) Asiguraţii au următoarele drepturi:
  a) să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condiţiile prezentei legi şi ale contractului-cadru;
  b) să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condiţiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate;
  c) să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;
  d) să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;
  e) să efectueze controale profilactice, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;
  f) să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
  g) să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
  h) să beneficieze de servicii medicale de urgenţă;
  i) să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică;
  j) să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;
  k) să beneficieze de dispozitive medicale;
  l) să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
  m) să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul;
  n) să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale;
  o) să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii.

  Art. 219. – Obligaţiile asiguraţilor pentru a putea beneficia de drepturile prevăzute la art. 218 sunt următoarele:
  a) să se înscrie pe lista unui medic de familie;
  b) să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
  c) să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru;
  d) să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi;
  e) să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;
  f) să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;
  g) să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata, în condiţiile stabilite prin contractul cadru;
  h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat.

   

 

              Trecem greul împreună

 

Asociația Respir își propune să susțină necondiționat, sistematic și unitar activitatea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov în vederea îmbunătățirii stării de sănătate a comunității din regiunea pe care o deservește.

 

cont IBAN RO79RNCB0581165872400001

Formular 230 –  REDIRECTIONEAZA din impozit!

Locatiile noastre

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brasov

Aleea Dealul Spirii, 12, Brasov, Romania

Tel.: 0268477263, 0268477011

Fax: 0372870370

Pavilion Mârzescu

Sectia Pneumologie I Adulti  – 0723148760

Sectia Clinica Pneumologie II Adulti – 0723148761

Programări evaluare sindrom postCovid-19

la telefon 0723640693 între orele 8 – 10

Structuri Boli Infecțioase

Mihai Viteazu, 9, Brașov, România

Programări: telefon 0268422474

Dispensar TB Brasov

Sitei, 17, Brasov, Romania

Programari consultatii la tel. 0268413081:

luni, miercuri și vineri între orele 13- 14,30

Laborator Analize Medicale

Sitei, 17, Brasov, Romania

Tel.: 0268477467

Ambulatoriul integrat al spitalului

Sitei, 17, Brasov, Romania

Programari consultatii pneumologie la tel. 0268410882:

luni, miercuri, vineri orele: 13 – 14,30

Programari consultatii cardiologie la tel. 0734953579:

luni, miercuri orele 13.30 – 14.30

marți, joi, vineri orele 10.00 – 12.00

Dispensar TB Sacele 

Sacele, Episcop Popeea, 20

Activitate suspendata temporar

Mulțumim!

ANGELINI PHARMACEUTICALS ROMÂNIA

APEMIN ZIZIN

ASOCIAȚIA CLUBURILOR LIONS

ASOCIAȚIA DIACONIA

ASOCIAȚIA KASPER DANIELA

ASOCIAȚIA MAGIC CAMP

ASOCIAȚIA SERGIANA GRUP

ASOCIAȚIA SFÂNTUL IERARH LUCA AL CRIMEEI

AUTOMOBILE BAVARIA

BCR

BRANDVISER PROMO SRL

CALCEDONIA SERV SRL

CARREFOUR ROMÂNIA

CASTROL

CATRINA MARIA

CHEILE GRĂDIȘTEI SRL

CHIESI ROMÂNIA SRL

COMPANIA APA BRAȘOV

CONDMAG SA

DACIA PLANT

DRY CLEANING SERVICES SRL

EMIGAB SRL

FAMILIA S. – PACIENȚI

FUNDAȚIA COMUNITARĂ BRAȘOV

FUNDATIA KRONOSPAN FOUNDATION

HOSPICE CASA SPERANȚEI

IL SOLE SRL

IMSAT CUADRIPOL

INACO

INALCO SRL

INNOVATE INFORMATIONAL TECHNOLOGY SRL

KRONSTADT GROUP COSMOPOLIT

KRONSTADT STERNEN

MAURER IMOBILIARE SA

MEDISAN COM SRL

M&M EXPRESS

OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV

OURSSON APPLIANNCE SRL

PREMIUM AEROTEC SRL

RADIO BRAȘOV

RENT A-Z SRL

ROTARACT KRONSTADT

SARA SRL

SCANEXPERT SRL

SELGROS

SRM MEDICAL

SUN WAVE PHARMA

SZITAS CSABA

TOTAL IMPACT

ȚIRIAC GROUP

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAȘOV

Formular de contact

Prin accesarea acestui formular vom prelucra următoarele date cu caracter personal (nume, prenume, adresa de e-mail și număr de telefon) Scop: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră Temei: Interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde rezonabil. Durata de stocare: 12 luni după care vor fi șterse automat din mediile de stocare În situația în care nu furnizați aceste date, nu ne veți putea contacta și nu vă vom putea furniza informațiile solicitate.