Acasa      Info pacienţi      Informatii internare/externare

Conditii de internare-         INTERNAREA

      Documente necesare :

1. Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist

2. Dovada calităţii de asigurat : 

 ·      Angajaţi - Adeverinţa de la locul de muncă din care să reiasă că unitatea angajatoare are achitate la zi asigurările sociale de sănătate
·      Pensionari - Cuponul de pensie din ultima lună (original sau xerocopie).
·      Şomeri - Adeverinţa de şomaj sau xerocopie după carnetul de şomaj
·      Persoane fără venit - Chitanţa de la Casa de asigurări de sănătate privind plata asigurării medicale, dovada de coasigurat sau adeverinţa de la Primaria de care aparţine, în cazul beneficiarilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
·      Copii sub 18 ani - xerocopie dupa certificatul de naştere (pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate
·      Elevi şi studenţi cu vârsta cuprinsă între 18-26 de ani - Adeverinţa emisă de unitatea de învăţământ pe care o frecventează. 

·      Pensionari - Cuponul de pensie din ultima lună (original sau xerocopie).
·      Şomeri - Adeverinţa de şomaj sau xerocopie după carnetul de şomaj
·      Persoane fără venit - Chitanţa de la Casa de asigurări de sănătate privind plata asigurării medicale, dovada de coasigurat sau adeverinţa de la Primaria de care aparţine, în cazul beneficiarilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
·      Copii sub 18 ani - xerocopie dupa certificatul de naştere (pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate
·      Elevi şi studenţi cu vârsta cuprinsă între 18-26 de ani - Adeverinţa emisă de unitatea de învăţământ pe care o frecventează.
   

3. Buletinul sau cartea de identitate

 

 EXTERNAREA 

 Medicul curant ia decizia externării, după evaluarea stării de sănătate a pacientului. În situaţia în care se impune transportul pacientului cu ambulanţa proprie, pacientul fiind încadrat în criteriile de eligibilitate stabilite, se întocmeşte cererea de transport şi se transmite la secretariatul spitalului.

Medicul informează pacientul  cu privire la  indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru urmatoarea perioadă (determinată conform diagnosticului), precum şi privind îngrijirea la domiciliu şi furnizorii de îngrijiri la domiciliu.

 Documente care se elibereaza pacientului :
·      Biletul de externare
·      Bilet trimitere, în cazul în care pacientul externat trebuie monitorizat.
·      Reţetă compensată/gratuită după caz, sau
·      Scrisoarea medicală către medicul de familie sau medicul de specialitate din ambulatoriu
·      Concediul medical pentru perioada internării şi, dacă e cazul, la externare.Criterii de internare

Asistenţa medicală spitalicească se acordă în regim de:

a) spitalizare continuă;
b) spitalizare de zi.
Asistenţa medicală spitalicească se asigură cu respectarea următoarelor criterii de internare:
a)naştere;
b) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
c) boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare;
d) tratamentul bolnavilor psihic prevăzuţi la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital;
e) diagnosticul şi tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu.
ART. 63 - alin. (2)
În unităţile sanitare autorizate de Ministerul Sănătăţii, inclusiv în centrele de sănătate multifuncţionale cu personalitate juridică, se pot acorda servicii medicale de tip spitalicesc - spitalizare de zi pentru asiguraţii care nu necesită internare continuă, suportate din fondurile aferente asistenţei medicale spitaliceşti, prin tarif pe serviciu medical şi/sau tarif pe caz rezolvat, stabilit prin norme şi în condiţiile prevăzute în norme.
ART. 64 - alin. (1),(2),(3)
(1) Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza biletului de internare eliberat de medicul de familie, medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare, medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi de medicii de medicina muncii. Casele de asigurări de sănătate încheie convenţii cu unităţile medico-sociale, cu spitalele pentru dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de  sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi cu cabinetele de medicina muncii organizate conform prevederilor legale în vigoare, în vederea recunoaşterii biletelor de internare eliberate de către medicii care îşi desfăşoară activitatea în aceste unităţi.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) urgenţele medico-chirurgicale şi bolile cu potential endemo-epidemic, care necesită izolare şi tratament, şi internările obligatorii pentru bolnavii psihic prevăzuţi la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, cele dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau al urmăririi penale, internările pentru persoanele private de libertate pentru care instant de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, cazurile care au recomandare de internare într-un spital de la medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum şi transferul intraspitalicesc în situaţia în care se schimbă tipul de îngrijire şi transferul interspitalicesc.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) situaţiile în care pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Elveţia beneficiază de servicii medicale spitaliceşti programate şi acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Elveţia, respectiv de servicii medicale spitaliceşti acordate pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele member ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia, precum şi serviciile medicale spitaliceşti pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României.
ART. 67 - alin. (2)

SECTIUNEA A 8-A - Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

ART. 61 - alin. (3)

ART. 61 - alin. (4)

În situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acordă serviciile medicale de urgenţă necesare, având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să externeze pacientul dacă starea de sănătate a acestuia nu mai reprezintă urgenţă. La solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de către acesta. Spitalul are obligaţia de a anunţa casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract de furnizare de servicii medicale despre internarea acestor pacienţi, lunar, printr-un centralizator separat, cu justificarea medicală a internării de urgenţă. În această situaţie, casele de asigurări de sănătate decontează spitalului contravaloarea serviciilor medicale în condiţiile stabilite prin norme.   Drepturile şi obligaţiile pacienţilor


LEGEA nr.46 din 21 ianuarie 2003,
Legea drepturilor pacientului 
Parlamentul României adoptă prezenta lege. 


CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale
Art. 1. - În sensul prezentei legi: 
a) prin pacient se înţelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate; 
b) prin discriminare se înţelege distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale; 
c) prin îngrijiri de sănătate se înţelege serviciile medicale, serviciile comunitare şi serviciile conexe actului medical; 
d) prin intervenţie medicală se înţelege orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare; 
e) prin îngrijiri terminale se înţelege îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibilă îmbunătăţirea prognozei fatale a stării de boală, precum şi îngrijirile acordate în apropierea decesului. 
Art. 2. - Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale. 
Art. 3. - Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare. 
 
CAPITOLUL II 
Dreptul pacientului la informaţia medicală
 
Art. 4. - Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza. 
Art. 5. - (1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate. 
(2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării. 
Art. 6. - Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic. 
Art. 7. - Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă. 
Art. 8. - Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare. 
Art. 9. - Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său. 
Art. 10. - Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului. 
Art. 11. - Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală. 
Art. 12. - Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării. 
CAPITOLUL III 
Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală
 
Art. 13. - Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului. 
Art. 14. - Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia. 
Art. 15. - În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar. 
Art. 16. - În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere. 
Art. 17. - (1) În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate. 
(2) Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din 2 medici pentru pacienţii din ambulator. 
Art. 18. - Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord. 
Art. 19. - Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului. 
Art. 20. - Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale. 
 
CAPITOLUL IV 
Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului
 
Art. 21. - Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia. 
Art. 22. - Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres. 
Art. 23. - În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie. 
Art. 24. - Pacientul are acces la datele medicale personale. 
Art. 25. - (1) Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului. 
                   (2) Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sănătăţii


Art. 218.
(2) Asiguraţii au următoarele drepturi:
a) să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condiţiile prezentei legi şi ale contractului-cadru; 
b) să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condiţiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate; 
c) să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia; 
d) să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii; 
e) să efectueze controale profilactice, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru; 
f) să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor; 
g) să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate; 
h) să beneficieze de servicii medicale de urgenţă; 
i) să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică; 
j) să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare; 
k) să beneficieze de dispozitive medicale; 
l) să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu; 
m) să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul; 
n) să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale; 
o) să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii.
 
 
Art. 219. - Obligaţiile asiguraţilor pentru a putea beneficia de drepturile prevăzute la art. 218 sunt următoarele: 
a) să se înscrie pe lista unui medic de familie; 
b) să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate; 
c) să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru; 
d) să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi; 
e) să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului; 
f) să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar; 
g) să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata, în condiţiile stabilite prin contractul cadru; 
h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat. 


Capitolul 13.  Regulamentul Intern al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov

Art. 71

Pacientul are următoarele obligaţii impuse de Regulamentul Intern al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov:

·        va sta internat în spital pe toată durata necesară recomandată de medicul curant;

·      este interzisă învoirea pacienţilor internaţi în secţiile cu paturi din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie din Braşov, pe perioada spitalizării. Sunt exceptate situaţiile considerate de către medicul curant ca fiind excepţionale, cazuri în care pacienţii pot fi învoiţi pe baza biletului de voie avizat de către medicul şef de secţie. Învoirile nu pot depăşi perioada cuprinsă între două tratamente succesive;

·        în cazul plecării din spital fără bilet de voie, pacienţii vor fi externaţi înainte de termen, fără a se pune în pericol viaţa acestora;

·      va păstra integritatea bunurilor din patrimoniul spitalului. În cazul constatării deteriorării sau lipsei unor bunuri/obiecte, se va obliga să plătească contravaloarea lor;

·        va păstra curăţenia în incinta spitalului (în salon, în pavilion, în curte);

·        nu va consuma şi nu va introduce în instituţie alcool sau droguri;

·        nu va fuma în incinta spitalului şi nu va introduce în instituţie produse din tutun;

·        va accepta să ia medicamentele în prezenţa unui cadru medical pe toată durata internării, conform prescripţiilor medicului curant şi va respecta programul de administrare;

·        va coopera la efectuarea procedeelor de diagnostic;

·       va respecta circuitele funcţionale ale secţiei şi ale spitalului, astfel încât să nu transmită boala şi altor pacienţi şi nici să nu se contamineze cu infecţii pe perioada internării;

·        va respecta programul secţiei în care este internat (de investigaţii, de tratament, de vizită);

·        în cazul în care va încălca Regulamentul de Ordine Interioară al Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov, pacientul va fi externat.

Art. 72

Pacientul este informat că:

·        ţinuta obligatorie în spital este pijamaua/cămaşa de noapte;

·        efectele personale sunt păstrate în garderobă;

·        Spitalul de Pneumoftiziologie nu răspunde de obiectele de valoare depozitate la garderobă sau în salon;

·        datele personale sunt păstrate în Registrul de internări, la Biroul de Internări şi sunt utilizate doar la întocmirea raportărilor statistice solicitate de Ministerul Sănătăţii şi Casa de Asigurări de Sănătate.

·        datele obţinute sunt confidenţiale şi nu vor fi comunicate în alte scopuri fără avizul pacientului, decât în cazuri speciale la organele de cercetare şi control.

Art. 73

Încălcarea regulilor mai sus enunţate poate duce la următoarele sancţiuni:

(1) În ambulatoriu :

·        refuzul consultării persoanelor nedisciplinate, cu excepţia cazurilor de urgenţă;

·        recuperarea pagubelor materiale pricinuite de pacienţi prin achitarea la serviciul financiar al unităţii a contravalorii pagubei sau prin acţiuni civile în dezdăunare. În aceste situaţii, bolnavului i se iau datele personale, domiciliul şi se înaintează referatul asupra celor comise conducerii spitalului pentru luarea măsurilor de rigoare;

·        răspund de aceste msuri medicul curant şi asistenta medicală de serviciu.

(2) În secţiile cu paturi:

·        interzicerea accesului vizitatorilor nedisciplinaţi sau evacuarea  acestora din unitate;

·        interzicerea vizitei la un anumit bolnav;

·        externarea înainte de termen, fără a se pune în pericol viata pacientului în cazul plecării din spital pe perioada internării, fără bilet de voie din partea medicului curant;

·        recuperarea de la bolnav a pagubelor materiale produse;

·        răspund de aceste măsuri medicul curant, asistenta medicală de serviciu şi serviciul de pază.